• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2021 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

นายภิเศก ขุ้นคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

นิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

nt01  nt02 
nt03  nt04 
nt05  nt06 

      23 ก.พ. 2564 ทีมโค้ชพื้นที่โครงการ TSQP นำโดยท่านรองสนิท ประหา ศน.กฤษฐา สร้อยมุข ศน.อุมาพร ปานโท้ และ ผอ.ราตรี เงื่องจันทอง ลงพื้นที่โค้ชการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี อ.นครไทย

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m