Copyright 2023 - Custom text here

นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษา

 

ดร.อุมาพร  ปานโท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
โทร. 0898607996
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 • งานวิจัยทางการศึกษา
 • งานพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC    
 • เครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 2 ,5

 

  นางสาวสุภาพร  แสนแทน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0811814841
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • แผนการนิเทศ
 • โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ
 • โครงการเตรียมความพร้อม PISA
   ด้านการอ่าน
 • เครือข่ายโรงเรียนชาติตระการ 1

 

 

 

 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ