Copyright 2023 - Custom text here

เลขานุการฯ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

 

นางบุญส่ง  ศิริมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร. 0945899985
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  • งานเลขากลุ่ม
  • งาน กต.ปน.
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • เครือข่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ 2

 

  นางณัฐพร  พ่วงเฟื่อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0ค864663571
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  • งานเลขากลุ่ม
  • โรงเรียนคุณธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  • เครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 7, 8
  

 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ