• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2021 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

นายภิเศก ขุ้นคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

นิเทศเชิงรุก : SLC ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

slc01  slc02 
slc03  slc04 
slc05  slc06 

    ดร.อุมาพร ปานโท้ ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก พร้อมด้วย ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง ดร.บุศรินทร์ ใจวังโลก และดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ในสังกัด นิเทศเชิงรุก : SLC ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพื่อสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครู ตามกระบวนการ Plan Do See พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือและต้อนรับ จาก ผอ. ธราพงศ์ สุเทียนทอง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอย่างดียิ่ง

    

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m