• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2021 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

นายภิเศก ขุ้นคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

นิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ

h01  h02 
h03  h04 
h05  h06 

   24 ก.พ. 2564 ทีมโค้ชพื้นที่โครงการ TSQP นำโดย ดร.สนิท ประหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  ศน.ภิเศก  ขุ้นคีรี  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.กฤษฐา สร้อยมุข ศน.อุมาพร ปานโท้ และ ผอ.ราตรี เงื่องจันทอง ลงพื้นที่โค้ชการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย

 

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m