• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ืnt

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ระดับประถมศึกษา

  

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูระดับประถมศึกษา เนื้อหาระดับชั้น ป.1 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Hand on) เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 6 ขั้น จำนวน 8 กิจกรรมหลัก 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ