• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2021 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

นายภิเศก ขุ้นคีรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ GPASS

GP04  2 
GP03 

GP05

     ดร.สนิท  ประหา  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ภาคเหนือ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ด้วยรูปแบบการยกระดับห้องเรียนเป็นห้องเรียน 3 ดี ได้แก่ แผนการสอนดี ครูสอนดี และผู้เรียนมีคุณภาพดี ตลอดจนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเน้นเนื้อหาเป็นเน้นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 Steps

   

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m