• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

Open House ที่โรงเรียนบ้านหนองหิน

   
   
   
   
   
   
   

 

   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสนิท ประหา ศน.วินัย ปานโท้ และศน.อุมาพร ปานโท้ ร่วมงาน Open House ที่โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองหิน ขับเคลื่อนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบจิตศึกษา ร่วมกับ PBL ในการเรียนการสอน

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m