• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

policy book

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

   
   
   

 

   วันที่ 21 เมษายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์  ตามแนวนโยบายการพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียนและการเลื่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 จากผลกระทบโรค COVID-19 โดยศึกษานิเทศก์แต่ละคนได้ดำเนินการนำปัญหาที่พบจากการนิเทศ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ให้ครูเข้าศึกษาความรู้ และเมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทันที  โดยมี ศน.วินัย  ปานโท้ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m