• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

policy book

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

 

 

       วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่นประเภททั่วไป ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ขอแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ 2) ดร.บุศรินทร์ ใจวังโลก 3) นางบุญส่ง ศิริมงคล และ 4) ดร.ขวัญชนก บุญเรือง

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m